ZAREKOMENDUJ ENERGIĘ SŁONECZNĄ

Jeśli polecisz nas rodzinie, znajomym czy sąsiadom, którzy zakupią od nas instalację fotowoltaiczną otrzymasz nagrodę 500 PLN za każde polecenie.

 

Wystarczy, że zadzwonisz do osób z Twojego otoczenia i nas zaanonsujesz. Mogą się z nami skontaktować telefonicznie bezpośrednio lub z naszym doradcą na Twoim terenie.

Poinformuj swoje otoczenie, że kończą się środki z dotacji w programie MÓJ PRĄD i być może twoi znajomi czy rodzina zdąża jeszcze skorzystać z dofinansowania.

Regulamin programu ZAREKOMENDUJ ENERGIĘ SŁONECZNĄ

Cel Programu: Popularyzacja instalacji fotowoltaicznych.

§ 1. DefinicjeUżyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) określenia oznaczają:

1. Program – organizowany przez Home Star Sp. z o.o. program promocyjny pod nazwą „Zarekomenduj Energie Słoneczną”.

2. Organizator – Home Star Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Misjonarzy Oblatów MN 20A; Katowice 40 – 129; zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem: KRS 0000729842, NIP: 6342928843, REGON: 380079441.

3. Rekomendujący – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę Osoby Polecanej na udział w Programie „Zarekomenduj Energie Słoneczną”.

4. Osoba Polecana – osoba zgłoszona do udziału w Programie przez Rekomendującego, która spełnia wymagania do założenia instalacji fotowoltaicznej.

5. Uczestnicy Programu – Rekomendujący i Osoba Polecana.

6. Nagroda – kwota pieniężna przekazywana Rekomendującemu po spełnieniu warunków przystąpienia do programu.
 


§ 2 Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Programu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Programu) z Uczestnikami Programu. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Ich niepodanie może uniemożliwić realizację Programu przez Organizatora i wykonanie umowy.

4. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Programu przez okres trwania Programu wskazany w §3 poniżej oraz po zakończeniu Programu przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programu. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Programu zostaną zanonimizowane.

5. Za pośrednictwem Organizatora Uczestnicy Programu:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Uczestnicy Programu mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.uodo.gov.pl/

7. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Programu, można znaleźć w Pakiecie RODO.


§ 3. Czas trwania Programu/Okres, w jakim można przystąpić do Programu
 

1. Program trwa od 18.05.2020 r. do 30.09.2020 r
 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Programie i wypłaty Nagrody
 

1. Przystąpienie do Programu jest potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem.

2. Potwierdzeniem przystąpienia do Programu jest polecanie usług Organizatora przez Rekomendującego.

3. Nagroda zostanie naliczona jeśli

a) Osoba Polecana skontaktuje się mailowo lub telefonicznie z przedstawicielem Organizatora oraz poda imię i nazwisko Rekomendującego.
b) Osoba Polecana zawrze umowę z Organizatorem.
c) Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana u Osoby Polecanej.
d) Instalacja fotowoltaiczna założona u Osoby Polecanej będzie miała moc minimum 3,5 kWp.

4. Nagroda zostanie naliczona w kwocie 555,56 PLN brutto (500 PLN netto). Podatek od Nagrody (10%) zostanie odprowadzony przez Organizatora.

5. Nagroda zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od łącznego spełnienia dwóch warunków: założenia instalacji u Osoby Polecanej i opłaceniu przez Osobę Polecaną faktury za usługę.

6. W celu wypłacenia Nagrody Rekomendujący musi skontaktować się z Organizatorem.

7. Nagroda zostanie wypłacona na wskazany przez Rekomendującego rachunek bankowy.Imię i nazwisko Rekomendującego: …………………………………………………………………………………………..Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………..
 


§ 5. Postanowienia końcowe
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Zarekomenduj Energie Słoneczną”.

 

§ 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.


 

…….……………………………………………….
 

Czytelny podpis Rekomendującego
 

©2019 by HOME STAR.